publikacje3.jpg

Lista publikacji

 1. A. Machnacz, Risk Management for the Needs of Critical Infrastructure, Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych, Nr 8/2011, str. 45-52, 2011.
 2. A. Machnacz, Metody rozpoznawania, wyznaczania i projektowania infrastruktury krytycznej na potrzeby ochrony ludności oraz zapewnienia funkcjonowania organów administracji, Biuletyn Informacyjny, Towarzystwo Wiedzy Obronnej Zarząd Okręgowy, ROK XVI 2/60 - czerwiec 2011, str. 5-23, Bydgoszcz 2011.
 3. A. Machnacz, Metody rozpoznawania, wyznaczania i projektowania infrastruktury krytycznej na potrzeby ochrony ludności oraz zapewnienia funkcjonowania organów administracji, Wiedza Obronna, Kwartalnik Towarzystwa Wiedzy Obronnej, ROK XXXVIII, nr 2 /237/, str. 106-121, Warszawa 2011.
 4. A. Machnacz, Infrastruktura krytyczna podczas UEFA EURO 2012: groźba zamachu terrorystycznego - realna czy fikcyjna, Policja 1/2011, Policja - Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji, str. 10-14, WSPol Szczytno 2011.
 5. M. Doliński, A. Machnacz, Przed Euro 2012: Procedury bezpieczeństwa, Policja 997, Nr 7 (76), str. 12-13, lipiec 2011.
 6. A. Machnacz, Ochrona infrastruktury krytycznej w Polsce w kontekście zadań organizacji zhierarchizowanych (w:) red. J. Stawnicka, B. Wiśniewski, R. Socha, Zasadnicze problemy zarządzania kryzysowego w organizacjach zhierarchizowanych, Wydział Prezydialny Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, ISBN 978-83-93-17-15-1-4, str. 77-101, Katowice 2011.
 7. A. Machnacz, Z dużej chmury mały koszt, IT w Administracji nr 6 (43), str. 52-54, Czerwiec 2011.
 8. A. Machnacz, Czy obce jest bezpieczne?, Computerworld nr 14-2011 (14/930), str. 38, 17 maj 2011.
 9. A. Machnacz, Portale społecznościowe jako źródło i motyw przestępstw, Computerworld nr 13-2011 (13/929), str. 34-35, 10 maj 2011.
 10. A. Machnacz, Zwykły przestępca czy cyberterrorysta?, Computerworld nr 12-2011 (12/928), str. 36-37, 26 kwiecień 2011.
 11. A. Machnacz, Cloud computing w dojrzałej administracji - na początek komunikacja, Computerworld nr 10-2011 (10/926), str. 20, 5 kwiecień 2011.
 12. M. Doliński, A. Machnacz, Przed Euro 2012: Obsługa uczestników, Policja 997, Nr 4 (73), str. 12-13, kwiecień 2011. Dodatek do artykułu.
 13. A. Machnacz, Zagrożenia związane z budową i eksploatacją elektrowni jądrowej, Computerworld nr 09-2011 (9/925), str. 30, 29 marzec 2011.
 14. A. Machnacz, Cyfrowe systemy łączności radiowej dla sytuacji kryzysowych - niezawodne i zawsze skuteczne, Computerworld nr 08-2011 (8/924), str. 26-27, 22 marzec 2011.
 15. A. Machnacz, Elementy zagrożenia krytycznej infrastruktury państwa, Computerworld nr 07-2011 (7/923), str. 28-30, 15 marzec 2011.
 16. A. Machnacz, EURO 2012: czy grożą nam zamachy?, Computerworld nr 02-2011 (2/918), str. 34-35, 25 styczeń 2011.
 17. A. Machnacz, Głos w dyskusji na temat: Terroryzm a infrastruktura krytyczna, Policja 4/2010, Policja - Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji, str. 41-42, WSPol Szczytno 2010.
 18. A. Machnacz, I. Nowicka, Electronic Procedural Guidance (EPG) as a Tool Facilitating the work of Law Enforcement Agencies, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 18, No. 5A, pp.274-278, 2009.
 19. A. Machnacz, Sprawność działania systemów teleinformatycznych administracji rządowej a ocena poziomu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego (w:) red. L. Paprzycki, Z. Rau, Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna, str. 581-605, Wolters Kluwer, Warszawa 2009. 
 20. A. Machnacz, The Security of IT Assets in the Country’s Critical Infrastructure, Испопьзование современных информационных технологий и проблемы информационной безопасности в деятельности правоохранительных органов: Межвузовский тематический сборник научных трудо, Министерство Врнтренных Дел Российской Федерации, Калининградский юридический институт, с. 133-146, Калининград 2009.
 21. A. Machnacz, Współpraca z SIS i VIS w świetle ustawy o udziale Rzeczypospolitej w Systemie Informacyjnym Schengen i Systemie Informacji Wizowej, Proces dostosowania polskiego prawa policyjnego i prawa stosowanego przez Policję do prawa europejskiego pod red. K. Choińskiego i I. Nowickiej, str. 119-128, WSPol. Szczytno 2009.
 22. A. Machnacz, Information and Communications Technology In Polish Police and Other Directions of Development, Latvijas Policijas akadĕmijas RAKSTI, 16(2009), str. 97-124.
 23. A. Machnacz, Kierunki rozwoju policyjnej teleinformatyki, Zeszyty Naukowe 1(9) 2009, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, str. 311-319, 2009.
 24. A. Machnacz, Informacja w służbie organów bezpieczeństwa - Systemy analityczne jako skuteczne narzędzie pracy organów bezpieczeństwa publicznego, Software Developer’s Journal, 01/2009 (169), str. 38-42, 2009.
 25. G. Bliźniuk, R. Kośla, A. Machnacz, Krok naprzód, dwa kroki wstecz, Interoperacyjność w polskim komponencie systemu informacyjnego Schengen i systemu informacji wizowej (w:) Społeczeństwo Informacyjne, Wydawnictwo PTI Oddział Górnośląski, ISBN 978-83-60810-23-1, str. 75-103, 2009.
 26. G. Bliźniuk, R. Kośla, A. Machnacz, Crucial Aspects of Interoperability in the Polish Component of the Schengen Information System and Visa Information System, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 18, No 3B, pp. 25-29, 2009.
 27. G. Bliźniuk, R. Kośla, A. Machnacz, Interoperacyjność w Polskim Komponencie Systemu Informacyjnego Schengen i Systemu Informacji Wizowej, Przegląd zastosowań informatyki, pod red. J.K. Grabara, J.S. Nowak, T. Lis, PTI, ISBN 978-83-60810-25-5, str. 45-74, Katowice 2008.
 28. A. Machnacz, Informatyzacja polskiej Policji i dalsze kierunki jej rozwoju, Przegląd Policyjny 4(92)/2008, str. 180-204, 2008.
 29. A. Machnacz, Systemy analityczne jako skuteczne narzędzie pracy organów bezpieczeństwa publicznego, Policja 4/2008, Policja - Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji, str. 2-7, WSPol Szczytno 2008.
 30. G. Bliźniuk, R. Kośla, A. Machnacz, Aspect of data Communications security In the Central Node of Poland’s Schengen Information System and Visa Information System Component, Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych, Nr 2/2008, str. 1-12, 2008.
 31. A. Machnacz, I. Nowicka, Police as a Public Order and Safety Agency and Crisis Management, Polish Journal of Environmental Studies, Vol.17, No. 3C, pp.68-71, 2008.
 32. A. Machnacz, Organizacja pionu teleinformatyki w polskiej Policji, zarządzanie nim oraz kierunki jego rozwoju, Policja 3/2008, Policja - Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji, str. 2-9, WSPol Szczytno 2008.
 33. A. Machnacz, Współpraca organów ścigania w zakresie gromadzenia i zabezpieczania materiału dowodowego z przestępstw komputerowych realizowanych za pośrednictwem sieci, Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Stefanowi Lelentalowi pod redakcją naukową P. Bogdalskiego, W. Pływaczewskiego, I. Nowickiej - lus est ars boni et eaqui, str. 53-67, Szczytno 2008.
 34. G. Bliźniuk, R. Kośla, A. Machnacz, Aspekty bezpieczeństwa teleinformatycznego w Centralnym Węźle Polskiego Komponentu Systemu Informacyjnego Schengen i Systemu Informacji Wizowej, Zagadnienia bezpieczeństwa w systemach informacyjnych, Praca zbiorowa pod redakcją Z. Huzara i Z. Mazura, WKŁ, ISBN 978-83-206-1706-1, str. 11-31, Warszawa 2008.
 35. A. Machnacz, Bezpieczeństwo aktywów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Infrastrukturze Krytycznej Państwa, Bezpieczeństwo w Telekomunikacji i Teleinformatyce, BBN, pod red. Bogdana Lent, tom x, Biblioteka Bezpieczeństwa Narodowego, s. 48–69, 2007.
 36. A. Machnacz, A. Trela, Elektroniczny Moduł Procesowy jako propozycja uproszczenia i skrócenia postępowania przygotowawczego oraz towarzyszących mu czynności rejestracyjnych, Policja w Polsce, Stan obecny i perspektywy, Praca zbiorowa pod red. A. Szymaniak, W. Ciepiela, Tom I, Poznań 2007.
 37. A. Machnacz, Metody i procedury gromadzenia materiału dowodowego w zakresie informacji przetwarzanych w systemach informatycznych, Współczesne Problemy Sieci Komputerowych - Zastosowanie i Bezpieczeństwo, Praca zbiorowa pod red. A. Kwietnia, A. Grzywaka, Gliwice, str. 217-232, WNT 2004, Materiały konferencyjne XI Konferencji SIECI KOMPUTEROWE‘2004, Zakopane, 23-25 czerwiec 2004 r.
 38. A. Machnacz, Gromadzenie i zabezpieczanie materiału dowodowego w zakresie przestępstw komputerowych, Przestępczość teleinformatyczna - Materiały seminaryjne pod red. J. Kosińskiego - Techniczne Aspekty Przestępczości Teleinformatycznej (TAPT-7), str. 159-181, Szczytno 2004, 8-9 czerwiec 2004 r.
 39. A. Machnacz, Metody i procedury gromadzenia materiału dowodowego w zakresie informacji przetwarzanych w systemach informatycznych, Materiały konferencyjne ENIGMA 2004, VIII Krajowa Konferencja Zastosowań Kryptografii, str. 57-71, Warszawa, 11-13 maj 2004 r.
 40. A. Machnacz, E-business - Security threats to Internet services, Contact International Business Voice - The Magazine of British Polish Chamber of Commerce, pp. 28-29, No. 5/03 (59), 20 October - 10 December 2003.
 41. A. Machnacz, Wykorzystanie informacji przetwarzanych w systemach informatycznych jako materiału dowodowego, Materiały konferencyjne ENIGMA 2003, VII Krajowa Konferencja Zastosowań Kryptografii - Tutorial III, str. 27-34, Warszawa, 14 maj 2003 r.
 42. T.J. Kruk, A. Machnacz, Systemy wykrywania anomalii w zabezpieczeniach technicznych, Studia Informatica, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Informatyka, Proceedings of the 8th Conference Computer Networks, Krynica, June 18-20 2001, tom 22, nr 2(44), str. 221-234, 2001.
 43. A. Machnacz, Pomyśl jak przestępca, wywiad z cyklu terroryści w e-biznesie, Businessman, sierpień 2001 r. nr 8 (125), 2001.
 44. A. Machnacz, The Risks in Data Transmission, Contact International Business Voice - The Magazine of British Polish Chamber of Commerce, pp. 26-27, No. 3/01 (45), 18 June - 16 August 2001.
 45. A. Machnacz, Systemy tolerujące uszkodzenia w technologii klastra, Materiały konferencyjne PIONIER 2001, Polski Internet Optyczny: Technologie, Usługi i Aplikacje - PIONIER 2001, str. 89-101, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej, Poznań 2001.
 46. A. Machnacz, Usługi sieciowe Windows 2000, Kwiecień 3/2001 Telenet forum, 2001.
 47. A. Machnacz, Bezpieczeństwo sieci Windows 2000, Marzec 2/2001 Telenet forum, 2001.
 48. A. Machnacz, Administrowanie siecią Windows 2000, Luty 1/2001 Telenet forum, 2001.
 49. A. Machnacz, Zagrożenia bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych (w:) red. ks. prof. Tadeusz Zasępa, INTERNET - Fenomen społeczeństwa informacyjnego, Edycja Świętego Pawła, s. 515–596, Częstochowa 2001.
 50. A. Machnacz, Wprowadzenie do Windows 2000, Styczeń '01 Net Forum, 2001.
 51. A. Machnacz, Bezpieczeństwo operacji, Styczeń '01 Net Forum, 2001.
 52. A. Machnacz, Bezpieczeństwo doskonałe, Grudzień '00 Net Forum, 2000.
 53. A. Machnacz, Klasyfikacja ataków na Windows NT, Grudzień '00 Net Forum, 2000.
 54. A. Machnacz, Autoryzacja zasobów w Windows NT, Listopad '00 Net Forum, 2000.
 55. A. Machnacz, Profil przestępcy, Listopad '00 Net Forum, 2000.
 56. A. Machnacz, Bezpieczeństwo Windows NT, Net Forum Wydanie Specjalne: Bezpieczne Systemy Teleinformatyczne, Jesień/Zima ‘00, 2000.
 57. A. Machnacz, Bezpieczeństwo elektronicznego przetwarzania danych - Użytkownik na cenzurowanym, Wspólnota - Pismo Samorządu Terytorialnego, str. 28, Nr 42/553, 14 października 2000.
 58. A. Machnacz, Bezpieczeństwo elektronicznego przetwarzania danych – Systemy rozliczeń, Wspólnota - Pismo Samorządu Terytorialnego, str. 57, Nr 43/554, 21 października 2000.
 59. A. Machnacz, Komputer w Urzędzie - Regulamin użytkowania systemów informatycznych, Wspólnota - Pismo Samorządu Terytorialnego, str. 30, Nr 30/541, 22 lipca 2000.
 60. A. Machnacz, Komputer w Urzędzie - Nadużycia Internetu, Wspólnota - Pismo Samorządu Terytorialnego, str. 12, Nr 27/538, 1 lipca 2000.
 61. A. Machnacz, Inżynieria społeczna, PC kurier dodatek specjalny, Październik, 21/2000, 2000.
 62. A. Machnacz, Często zadawane pytania, PC kurier dodatek specjalny, Październik, 21/2000, 2000.
 63. A. Machnacz, Złodzieje pakietów, PC kurier dodatek specjalny, Październik, 21/2000, 2000.
 64. A. Machnacz, Logowanie i uwierzytelnianie w Windows NT, cz.2., Październik '00 Net Forum, 2000.
 65. A. Machnacz, Przestępcy i ich motywy, Październik '00 Net Forum, 2000.
 66. A. Machnacz, Logowanie i uwierzytelnianie w Windows NT, cz.1., Wrzesień '00 Net Forum, 2000.
 67. A. Machnacz, Zagrożenia hi-tech, Wrzesień '00 Net Forum, 2000.
 68. A. Machnacz, Microsoft Cluster Server, Lipiec/Sierpień '00 Net Forum, 2000.
 69. A. Machnacz, Bezpieczne ustawienia rejestru sieciowego Windows NT, Lipiec/Sierpień '00 Net Forum, 2000.
 70. A. Machnacz, Przestępstwa HI-TECH w XX wieku, Lipiec/Sierpień '00 Net Forum, 2000.
 71. A. Machnacz, Przestępstwa HI-TECH, Czerwiec '00 Net Forum, 2000.
 72. A. Machnacz, Bezpieczne ustawienia lokalnego rejestru Windows NT, Czerwiec '00 Net Forum, 2000.
 73. A. Machnacz, Przestępczość w Internecie - Pranie pieniędzy a Internet, Maj '00 Net Forum, 2000.
 74. A. Machnacz, Detekcja ataków w Windows NT, Maj '00 Net Forum, 2000.
 75. A. Machnacz, Technologia klastra według Microsoftu cz.II - artykuł został opublikowany pod pseudonimem Andrzej Doktorek, Maj '00 Net Forum, 2000.
 76. A. Machnacz, Kryptografia kontrolowana, Net Forum Wydanie Specjalne: Bezpieczna Gospodarka Elektroniczna, Kwiecień '00, 2000.
 77. A. Machnacz, Polityka bezpieczeństwa - regulamin użytkowania systemu - artykuł został opublikowany pod pseudonimem Andrzej Doktorek, Net Forum Wydanie Specjalne: Bezpieczna Gospodarka Elektroniczna, Kwiecień '00, 2000.
 78. A. Machnacz, Biometryczna identyfikacja i weryfikacja, Net Forum Wydanie Specjalne: Bezpieczna Gospodarka Elektroniczna, Kwiecień '00, 2000.
 79. A. Machnacz, Metody i sposoby wykrywania ataków oraz naruszeń spójności systemu - jak wykryć intruza?, Kwiecień '00 Net Forum, 2000.
 80. A. Machnacz, IP routing w Windows NT, Kwiecień '00 Net Forum, 2000.
 81. A. Machnacz, Technologia klastra według Microsoft cz.I - artykuł został opublikowany pod pseudonimem Andrzej Doktorek, Kwiecień '00 Net Forum, 2000.
 82. A. Machnacz, Rodzaje ataków na systemy (komputerowe), Marzec '00 Net Forum, 2000.
 83. A. Machnacz, Usługa SNMP w Windows NT, Marzec '00 Net Forum, 2000.
 84. A. Machnacz, Bezpieczeństwo informacji oraz metody prewencyjne, Luty '00 Net Forum, 2000.
 85. A. Machnacz, Windows NT w środowisku heterogenicznym, Luty '00 Net Forum, 2000.
 86. A. Machnacz, System niezawodnej komunikacji grupowej - Phoenix cz. II - druga część szczegółowego opisu architektury oraz właściwości systemu Phoenix. Artykuł został opublikowany pod pseudonimem Andrzej Doktorek, Luty '00 Net Forum, 2000.
 87. A. Machnacz, Detektywi w Internecie - podręcznik detektywa, Styczeń '00 Net Forum1/2000, 2000.
 88. A. Machnacz, Kontrola procesu bootowania w Windows NT, Styczeń '00 Net Forum1/2000, 2000.
 89. A. Machnacz, System niezawodnej komunikacji grupowej - Phoenix cz. I - szczegółowe opisanie architektury oraz właściwości systemu Phoenix. Artykuł został opublikowany pod pseudonimem Andrzej Doktorek, Styczeń '00 Net Forum, 2000.
 90. A. Machnacz, Potencjalne nadużycia Internetu, Grudzień '99 Net Forum, 1999.
 91. A. Machnacz, Proces bootowania w Windows NT, Grudzień '99 Net Forum, 1999.
 92. A. Machnacz, Systemy niezawodnej komunikacji grupowej, cz. II, Artykuł został opublikowany pod pseudonimem Andrzej Doktorek, Grudzień '99 Net Forum, 1999.
 93. A. Machnacz, Bezpieczeństwo a przestępczość komputerowa - metodologia zabezpieczeń systemów komputerowych i walka z przestępczością komputerową, Jesienne Warsztaty Linuksowe JWL ‘99, str.72-81, Polska Grupa Użytkowników Linuxa 28-30 październik 1999, Warszawa 1999.
 94. A. Machnacz, Oko w oko z hakerami - z jednym z głównym członków polskiej grupy do walki z przestępczością komputerową rozmawia Andrzej Machnacz, Listopad '99 Net Forum, 1999.
 95. A. Machnacz, Systemy niezawodnej komunikacji grupowej, cz. I - opisanie najbardziej popularnych systemów niezawodnej komunikacji grupowej, ze szczególnym uwzględnieniem ich właściwości oraz architektury. Artykuł został opublikowany pod pseudonimem Andrzej Doktorek, Listopad '99 Net Forum, 1999.
 96. A. Machnacz, Aplikacje wspierane przez Windows NT, Listopad '99 Net Forum, 1999.
 97. A. Machnacz, Systemy komputerowe a przestępczość, Październik '99 Net Forum, 1999.
 98. A. Machnacz, Protokoły sieciowe w Windows NT, Październik '99 Net Forum, 1999.
 99. A. Machnacz, Analiza ruchu sieciowego - optymalizacja działania Windows NT, Wrzesień '99 Net Forum, 1999.
 100. A. Machnacz, Relacje zaufania w Windows NT, Lipiec/Sierpień '99 NetForum, 1999.
 101. A. Machnacz, Audyt zasobów i zdarzeń w NT, Czerwiec '99 Net Forum, 1999.
 102. A. Machnacz, Archiwizacja i odzyskiwanie danych w Windows NT, Maj '99 Net Forum, 1999.
 103. A. Machnacz, Administrowanie drukarkami sieciowymi w Windows NT, Kwiecień '99 Net Forum, 1999.
 104. A. Machnacz, Drukarki sieciowe w Windows NT, Marzec '99 NetForum, 1999.
 105. A. Machnacz, Bezpieczeństwo Windows NT w Internecie, Luty '99 Net Forum, 1999.
 106. A. Machnacz, Usługa replikacji katalogów w Windows NT, Styczeń '99 Net Forum, 1999.
 107. A. Machnacz, Monitorowanie sieci przez NT, Grudzień '98 Net Forum, 1998.
 108. A. Machnacz, Zdalne zarządzanie serwerem NT, Listopad '98 Net Forum, 1998.
 109. A. Machnacz, Windows NT w Internecie, Październik '98 Net Forum, 1998.
 110. A. Machnacz, Współpraca Microsoft Windows NT z Novell NetWare, Wrzesień '98 Net Forum, 1998.
 111. A. Machnacz, Tolerowanie uszkodzeń w Windows NT, Sierpień '98 Net Forum, 1998.
 112. A. Machnacz, Domeny w Windows NT, Lipiec '98 Net Forum, 1998.
 113. A. Machnacz, DCOM w Windows NT, Czerwiec '98 Net Forum, 1998.
 114. A. Machnacz, Tolerancja uszkodzeń – komunikacja grupowa, Maj '98 Net Forum, 1998.
 115. A. Machnacz, Problemy z DHCP, WINS w Windows NT, Maj '98 Net Forum, 1998.
 116. A. Machnacz, Rejestry w Windows NT, Kwiecień '98 Net Forum, 1998.
 117. A. Machnacz, Usługi sieciowe Windows NT cz.2/2, Marzec '98 Net Forum, 1998.
 118. A. Machnacz, Usługi sieciowe Windows NT cz.1/2, Luty '98 Net Forum 2/98, 1998.
 119. A. Machnacz, RAS w Windows NT, Styczeń '98 Net Forum 1/98, 1998. 

 

Kontakt

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem