publikacje3.jpg

Lista publikacji

 1. A. Machnacz, Risk Management for the Needs of Critical InfrastructureBiuletyn Instytutu Systemów InformatycznychNr 8/2011, ISSN 1508-4183, s. 45-52, Warszawa 2011.
 2. A. Machnacz, Metody rozpoznawania, wyznaczania i projektowania infrastruktury krytycznej na potrzeby ochrony ludności oraz zapewnienia funkcjonowania organów administracji, Biuletyn Informacyjny, ROK XVI 2/60, Towarzystwo Wiedzy Obronnej Zarząd Okręgowy, ISSN 1730-6868, s. 5-23, Wydawca Zarząd Okręgowy Towarzystwa Wiedzy Obronnej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2011.
 3. A. Machnacz, Metody rozpoznawania, wyznaczania i projektowania infrastruktury krytycznej na potrzeby ochrony ludności oraz zapewnienia funkcjonowania organów administracji, Wiedza Obronna - Kwartalnik Towarzystwa Wiedzy Obronnej, ROK XXXVIII, nr 2 /237/, ISSN 0209-0031, s. 106-121, Wydawca Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Warszawa 2011.
 4. A. Machnacz, Infrastruktura krytyczna podczas UEFA EURO 2012: groźba zamachu terrorystycznego - realna czy fikcyjna, Policja - Kwartalnik Kadry Kierowniczej PolicjiPolicja 1/2011, ISSN 1640-9280, s. 10-14, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 2011.
 5. M. Doliński, A. Machnacz, Przed Euro 2012: Procedury bezpieczeństwa, Policja 997 - miesięcznik Komendanta Głównego Policji, Nr 7 (76), ISSN 1734-1167, s. 12-13, lipiec 2011.
 6. A. Machnacz, Ochrona infrastruktury krytycznej w Polsce w kontekście zadań organizacji zhierarchizowanych (w:) red. Jadwiga Stawnicka, Bernard Wiśniewski, Robert Socha, Zasadnicze problemy zarządzania kryzysowego w organizacjach zhierarchizowanych, Wydawca Wydział Prezydialny Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, ISBN 978-83-93-17-15-1-4, s. 77-101, Katowice 2011.
 7. A. Machnacz, Z dużej chmury mały kosztIT w Administracjinr 6 (43), ISSN 1898-3227, s. 52-54, Wydawca PRESSCOM, Czerwiec 2011.
 8. A. Machnacz, Czy obce jest bezpieczne?, Computerworld nr 14/930, ISSN 0867-2334, Indeks 354988, s. 38, Wydawnictwo International Data Group Poland (IDG), 17 maja 2011.
 9. A. Machnacz, Portale społecznościowe jako źródło i motyw przestępstw, Computerworld nr 13/929, ISSN 0867-2334, Indeks 354988, s. 34-35, Wydawnictwo International Data Group Poland (IDG), 10 maja 2011.
 10. A. Machnacz, Zwykły przestępca czy cyberterrorysta?, Computerworld nr 12/928, ISSN 0867-2334, Indeks 354988, s. 36-37, Wydawnictwo International Data Group Poland (IDG), 26 kwietnia 2011.
 11. A. Machnacz, Cloud computing w dojrzałej administracji - na początek komunikacja, Computerworld nr 10/926, ISSN 0867-2334, Indeks 354988, s. 20, Wydawnictwo International Data Group Poland (IDG), 5 kwietnia 2011.
 12. M. Doliński, A. Machnacz, Przed Euro 2012: Obsługa uczestników, Policja 997 - miesięcznik Komendanta Głównego Policji, Nr 4 (73), ISSN 1734-1167, s. 12-13, kwiecień 2011. Dodatek do artykułu.
 13. A. Machnacz, Zagrożenia związane z budową i eksploatacją elektrowni jądrowej, Computerworld nr 9/925, ISSN 0867-2334, Indeks 354988, s. 30, Wydawnictwo International Data Group Poland (IDG), 29 marca 2011.
 14. A. Machnacz, Cyfrowe systemy łączności radiowej dla sytuacji kryzysowych - niezawodne i zawsze skuteczne, Computerworld nr 8/924, ISSN 0867-2334, Indeks 354988, s. 26-27, Wydawnictwo International Data Group Poland (IDG), 15 marca 2011.
 15. A. Machnacz, Elementy zagrożenia krytycznej infrastruktury państwa, Computerworld nr 7/923, ISSN 0867-2334, Indeks 354988, s. 28-30,  Wydawnictwo International Data Group Poland (IDG), 15 marca 2011.
 16. A. Machnacz, EURO 2012: czy grożą nam zamachy?, Computerworld nr 2/918, ISSN 0867-2334, Indeks 354988, s. 34-35, Wydawnictwo International Data Group Poland (IDG), 25 stycznia 2011.
 17. A. Machnacz, Głos w dyskusji na temat: Terroryzm a infrastruktura krytyczna, Policja 4/2010Policja - Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji, ISSN 1640-9280, s. 41-42, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 2010.
 18. A. Machnacz, I. Nowicka, Electronic Procedural Guidance (EPG) as a Tool Facilitating the work of Law Enforcement Agencies, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 18, No. 5A, ISSN 1230-1485, p. 274-278, Wydawnictwo HARD, 2009.
 19. A. Machnacz, Sprawność działania systemów teleinformatycznych administracji rządowej a ocena poziomu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego (w:) red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau, Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna, ISBN 978-83-7601-659-7, s. 581-605, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009. 
 20. A. Machnacz, The Security of IT Assets in the Country’s Critical Infrastructure, Испопьзование современных информационных технологий и проблемы информационной безопасности в деятельности правоохранительных органов: Межвузовский тематический сборник научных трудо, Министерство Врнтренных Дел Российской Федерации, Калининградский юридический институт, с. 133-146, Калининград 2009.
 21. A. Machnacz, Współpraca z SIS i VIS w świetle ustawy o udziale Rzeczypospolitej w Systemie Informacyjnym Schengen i Systemie Informacji Wizowej, Proces dostosowania polskiego prawa policyjnego i prawa stosowanego przez Policję do prawa europejskiego pod red. Krzysztofa Choińskiego i Izabeli Nowickiej, ISBN 978-83-7462-218-9, s. 119-128, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2009.
 22. A. Machnacz, Information and Communications Technology In Polish Police and Other Directions of Development, Latvijas Policijas akadĕmijas RAKSTI, 16(2009), ISSN 1407-2998, s. 97-123, Rīga 2009.
 23. A. Machnacz, Kierunki rozwoju policyjnej teleinformatyki, Wybrane Zagadnienia Informatyczno-Telekomunikacyjne, Zeszyty Naukowe 1(9) 2009, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, ISSN 1641-9707, s. 311-319, Wydawca Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji, 2009.
 24. A. Machnacz, Informacja w służbie organów bezpieczeństwa - Systemy analityczne jako skuteczne narzędzie pracy organów bezpieczeństwa publicznego, Software Developer’s Journal, 01/2009 (169), ISSN 1734-3917, s. 38-42, Software-Wydawnictwo, Styczeń 2009.
 25. G. Bliźniuk, R. Kośla, A. Machnacz, Interoperacyjność w polskim komponencie systemu informacyjnego Schengen i systemu informacji wizowej (w:) Społeczeństwo Informacyjne - Krok naprzód, dwa kroki wsteczWydawnictwo PTI Oddział Górnośląski, ISBN 978-83-60810-23-1, s. 75-103, Katowice 2009.
 26. G. Bliźniuk, R. Kośla, A. Machnacz, Crucial Aspects of Interoperability in the Polish Component of the Schengen Information System and Visa Information System, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 18, No 3B, ISSN 1230-1485, p. 25-29, Wydawnictwo HARD, 2009.
 27. G. Bliźniuk, R. Kośla, A. Machnacz, Interoperacyjność w Polskim Komponencie Systemu Informacyjnego Schengen i Systemu Informacji Wizowej, Przegląd zastosowań informatyki, pod red. J.K. Grabara, J.S. Nowak, T. Lis, Wydawnictwo PTI, ISBN 978-83-60810-25-5, s. 45-74, Katowice 2008.
 28. A. Machnacz, Informatyzacja polskiej Policji i dalsze kierunki jej rozwoju, Przegląd Policyjny 4(92)/2008, ROK XVIII, ISSN 0867-5708, s. 180-204, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2008.
 29. A. Machnacz, Systemy analityczne jako skuteczne narzędzie pracy organów bezpieczeństwa publicznegoPolicja - Kwartalnik Kadry Kierowniczej PolicjiPolicja 4/2008ISSN 1640-9280, s. 2-9, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 2008.
 30. G. Bliźniuk, R. Kośla, A. Machnacz, Aspect of data communications security in the Central Node of Poland’s Schengen Information System and Visa Information System Component, Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna, Nr 2/2008, ISSN 1508-4183, s. 1-12, Warszawa 2008.
 31. A. Machnacz, I. Nowicka, Police as a Public Order and Safety Agency and Crisis Management, Polish Journal of Environmental Studies, Vol.17, No. 3C, ISSN 1230-1485, p.68-71, Wydawnictwo HARD, 2008.
 32. A. Machnacz, Organizacja pionu teleinformatyki w polskiej Policji, zarządzanie nim oraz kierunki jego rozwoju, Policja - Kwartalnik Kadry Kierowniczej PolicjiPolicja 3/2008ISSN 1640-9280, s. 2-9, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 2008.
 33. A. Machnacz, Współpraca organów ścigania w zakresie gromadzenia i zabezpieczania materiału dowodowego z przestępstw komputerowych realizowanych za pośrednictwem sieci, Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Stefanowi Lelentalowi pod redakcją naukową P. Bogdalskiego, W. Pływaczewskiego, I. Nowickiej - lus est ars boni et eaqui, ISBN 978-83-7462-173-1, s. 53-67, Wydawnictwo Wyższej Szkoła Policji, Szczytno 2008.
 34. G. Bliźniuk, R. Kośla, A. Machnacz, Aspekty bezpieczeństwa teleinformatycznego w Centralnym Węźle Polskiego Komponentu Systemu Informacyjnego Schengen i Systemu Informacji Wizowej, Zagadnienia bezpieczeństwa w systemach informacyjnych, Praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Huzara i Zygmunta Mazura, ISBN 978-83-206-1706-1, s. 11-31,  Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008.
 35. A. Machnacz, Bezpieczeństwo aktywów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Infrastrukturze Krytycznej Państwa, Bezpieczeństwo w Telekomunikacji i Teleinformatyce, pod red. Bogdana Lent, Tom 3, Wydawca Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, ISBN 978-83-60846-01-8, s. 48–69, Warszawa 2007.
 36. A. Machnacz, A. Trela, Elektroniczny Moduł Procesowy jako propozycja uproszczenia i skrócenia postępowania przygotowawczego oraz towarzyszących mu czynności rejestracyjnych, Policja w Polsce tom I - Stan obecny i perspektywy, Praca zbiorowa pod red. Adam Szymaniak, Wiesław Ciepiela, Tom I, ISBN:  978-83-60677-14-8, s. 295-300, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2007.
 37. A. Machnacz, Metody i procedury gromadzenia materiału dowodowego w zakresie informacji przetwarzanych w systemach informatycznych, Współczesne Problemy Sieci Komputerowych - Zastosowanie i Bezpieczeństwo, Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Kwietnia, Andrzeja Grzywaka, Materiały konferencyjne XI Konferencji SIECI KOMPUTEROWE‘2004 (23-25 czerwiec 2004), Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2004, ISBN 83-204-3011-9, s. 217-232, 2004 r.
 38. A. Machnacz, Gromadzenie i zabezpieczanie materiału dowodowego w zakresie przestępstw komputerowych, Przestępczość teleinformatyczna - Materiały seminaryjne pod red. Jerzego Kosińskiego, VII Seminarium Naukowe, Techniczne Aspekty Przestępczości Teleinformatycznej (TAPT-7), ISBN 83-88450-86-7, s. 159-181, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2004.
 39. A. Machnacz, E-business - Security threats to Internet services, Contact International Business Voice - The Magazine of British Polish Chamber of Commerce, No. 5/03 (59), ISSN 1425-1779, p. 28-29, Publisher Brytyjsko-Polskie Usługi, 20 October - 10 December 2003.
 40. A. Machnacz, Metody i procedury gromadzenia materiału dowodowego w zakresie informacji przetwarzanych w systemach informatycznych, Materiały konferencyjne ENIGMA 2004, VIII Krajowa Konferencja Zastosowań Kryptografii, ISBN 83-918247-3-X, s. 57-71, Warszawa, 11-13 maja 2004 r.
 41. A. Machnacz, Wykorzystanie informacji przetwarzanych w systemach informatycznych jako materiału dowodowego, Materiały konferencyjne ENIGMA 2003, VII Krajowa Konferencja Zastosowań Kryptografii - Tutorial II, III, ISBN 83-918247-1-3, s. 27-34, Warszawa, 14 maja 2003 r.
 42. T.J. Kruk, A. Machnacz, Systemy wykrywania anomalii w zabezpieczeniach technicznych, Studia Informatica, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Informatyka, Proceedings of the 8th Conference Computer Networks, Krynica, June 18-20 2001, tom 22, Vol. 22, nr 4, ISSN 1642-0489, s. 221-234, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2001.
 43. A. Machnacz, Pomyśl jak przestępca, wywiad przeprowadził Andrzej Kaniewski, Businessman Magazine, sierpień 2001 r. nr 8 (125), ISSN 0867-1389, Business Press, s. 82-84, 2001.
 44. A. Machnacz, The Risks in Data Transmission, Contact International Business Voice - The Magazine of British Polish Chamber of Commerce, No. 3/01 (45), ISSN 1425-1779, p. 26-27, Publisher Brytyjsko-Polskie Usługi, 18 June - 16 August 2001.
 45. A. Machnacz, Systemy tolerujące uszkodzenia w technologii klastra, Materiały konferencyjne PIONIER 2001, Polski Internet Optyczny: Technologie, Usługi i Aplikacje - PIONIER 2001, ISBN 83-913639-2-9, s. 89-101, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Poznań 2001.
 46. A. Machnacz, Usługi sieciowe Windows 2000, Kwiecień 3/2001 Telenet forum, ISSN 1641-795X, s. 43, Wydawnictwo Lupus, 2001.
 47. A. Machnacz, Bezpieczeństwo sieci Windows 2000, Marzec 2/2001 Telenet forum, ISSN 1641-795X, Wydawnictwo Lupus, 2001.
 48. A. Machnacz, Administrowanie siecią Windows 2000, Luty 1/2001 Telenet forum, ISSN 1231-1995, s. 26-28, Wydawnictwo Lupus, 2001.
 49. A. Machnacz, Zagrożenia bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych (w:) red. ks. prof. Tadeusz Zasępa, INTERNET - Fenomen społeczeństwa informacyjnego, ISBN 83-7168-446-0, s. 515–567, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2001.
 50. A. Machnacz, Wprowadzenie do Windows 2000, Netforum 1/2001, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, Wydawnictwo Lupus, 2001.
 51. A. Machnacz, Bezpieczeństwo operacji, Netforum 1/2001, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, Wydawnictwo Lupus, 2001.
 52. A. Machnacz, Bezpieczeństwo doskonałe, Netforum 12/2000, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 48-49, Wydawnictwo Lupus, 2000.
 53. A. Machnacz, Klasyfikacja ataków na Windows NT, Netforum 12/2000, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 22-24, Wydawnictwo Lupus, 2000.
 54. A. Machnacz, Profil przestępcy, Netforum 11/2000, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 35-37, Wydawnictwo Lupus, 2000.
 55. A. Machnacz, Autoryzacja zasobów w Windows NT, Netforum 11/2000, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 20-24, Wydawnictwo Lupus, 2000.
 56. A. Machnacz, Bezpieczeństwo Windows NT, Netforum Wydanie Specjalne: Bezpieczne Systemy Teleinformatyczne, Jesień/Zima ‘00, s. 46-50, Wydawnictwo Lupus, 2000.
 57. A. Machnacz, Zagrożenia bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, SECURE 2000, Bezpieczeństwo - być na bieżąco, Materiały Konferencyjne, 18-19 października 2000, Warszawa 2000.
 58. A. Machnacz, Bezpieczeństwo elektronicznego przetwarzania danych – Systemy rozliczeń, Wspólnota - Pismo Samorządu Terytorialnego, Nr 43/554, s. 57, Wydawca Municipium, 21 października 2000.
 59. A. Machnacz, Bezpieczeństwo elektronicznego przetwarzania danych - Użytkownik na cenzurowanym, Wspólnota - Pismo Samorządu Terytorialnego, Nr 42/553, s. 28, Wydawca Municipium, 14 października 2000.
 60. A. Machnacz, Komputer w Urzędzie - Regulamin użytkowania systemów informatycznych, Wspólnota - Pismo Samorządu Terytorialnego, Nr 30/541, s. 30, Wydawca Municipium, 22 lipca 2000.
 61. A. Machnacz, Komputer w Urzędzie - Nadużycia Internetu, Wspólnota - Pismo Samorządu Terytorialnego, Nr 27/538, s. 12, Wydawca Municipium, 1 lipca 2000.
 62. A. Machnacz, Inżynieria społeczna, PC kurier dodatek specjalny, 16 października 2000 r., 21/2000, ISSN 0867-0153, Indeks 368733, s. 8-9, Wydawnictwo Lupus, 2000.
 63. A. Machnacz, Złodzieje pakietów - Często zadawane pytania, PCkurier - dodatek specjalny, 16 października 2000 r., 21/2000, ISSN 0867-0153, Indeks 368733, s. 3-6, Wydawnictwo Lupus, 2000.
 64. A. Machnacz, Logowanie i uwierzytelnianie w Windows NT, cz.2., Netforum 10/2000, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 18-19, Wydawnictwo Lupus, 2000.
 65. A. Machnacz, Przestępcy i ich motywy, Netforum 10/2000, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 62-64, Wydawnictwo Lupus, 2000.
 66. A. Machnacz, Zagrożenia hi-tech, Netforum 9/2000, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 47, Wydawnictwo Lupus, 2000.
 67. A. Machnacz, Logowanie i uwierzytelnianie w Windows NT, cz.1., Netforum 9/2000, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 20-24, Wydawnictwo Lupus, 2000.
 68. A. Machnacz, Przestępstwa HI-TECH w XX wieku, Netforum 7/8/2000, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 36-37, Wydawnictwo Lupus, 2000.
 69. A. Machnacz, Bezpieczne ustawienia rejestru sieciowego Windows NT, Netforum 7/8/2000, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 26-28, Wydawnictwo Lupus, 2000.
 70. A. Machnacz, Microsoft Cluster Server, Netforum 7/8/2000, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 16-21, Wydawnictwo Lupus, 2000.
 71. A. Machnacz, Przestępstwa HI-TECH, Netforum 6/2000, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 62-63, Wydawnictwo Lupus, 2000.
 72. A. Machnacz, Bezpieczne ustawienia lokalnego rejestru Windows NT, Netforum 6/2000, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 18-20, Wydawnictwo Lupus, 2000.
 73. A. Machnacz, Przestępczość w Internecie - Pranie pieniędzy a Internet, Netforum 5/2000, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 63-64, Wydawnictwo Lupus, 2000.
 74. A. Machnacz, Detekcja ataków w Windows NT, Netforum 5/2000, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 20-23, Wydawnictwo Lupus, 2000.
 75. A. Machnacz, Technologia klastra według Microsoftu cz.II - artykuł został opublikowany pod pseudonimem Andrzej Doktorek, Netforum 5/2000, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 14-19, Wydawnictwo Lupus, 2000.
 76. A. Machnacz, Kryptografia kontrolowana, Netforum Wydanie Specjalne, Bezpieczna Gospodarka Elektroniczna, Kwiecień 2000, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 52-53, Wydawnictwo Lupus, 2000.
 77. A. Machnacz, Polityka bezpieczeństwa - regulamin użytkowania systemu - artykuł został opublikowany pod pseudonimem Andrzej Doktorek, Netforum Wydanie Specjalne, Bezpieczna Gospodarka Elektroniczna, Kwiecień 2000, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 38-39, Wydawnictwo Lupus, 2000.
 78. A. Machnacz, Biometryczna identyfikacja i weryfikacja, Netforum Wydanie Specjalne, Bezpieczna Gospodarka Elektroniczna, Kwiecień 2000, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 32-36, Wydawnictwo Lupus, 2000.
 79. A. Machnacz, Metody i sposoby wykrywania ataków oraz naruszeń spójności systemu - jak wykryć intruza?, Netforum 4/2000, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 48-49, Wydawnictwo Lupus, 2000.
 80. A. Machnacz, IP routing w Windows NT, Netforum 4/2000, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 22-26, Wydawnictwo Lupus, 2000.
 81. A. Machnacz, Technologia klastra według Microsoft cz.I - artykuł został opublikowany pod pseudonimem Andrzej Doktorek, Netforum 4/2000, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 16-17, Wydawnictwo Lupus, 2000.
 82. A. Machnacz, Rodzaje ataków na systemy, Netforum 3/2000, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 48-52, Wydawnictwo Lupus, 2000.
 83. A. Machnacz, Usługa SNMP w Windows NT, Netforum 3/2000, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 26-29, Wydawnictwo Lupus, 2000.
 84. A. Machnacz, Bezpieczeństwo informacji oraz metody prewencyjne, Netforum 2/2000, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 52-54, Wydawnictwo Lupus, 2000.
 85. A. Machnacz, System niezawodnej komunikacji grupowej - Phoenix cz. II - druga część szczegółowego opisu architektury oraz właściwości systemu Phoenix. Artykuł został opublikowany pod pseudonimem Andrzej Doktorek, Netforum 2/2000, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 48-50, Wydawnictwo Lupus, 2000.
 86. A. Machnacz, Windows NT w środowisku heterogenicznym, Netforum 2/2000, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 34-37, Wydawnictwo Lupus, 2000.
 87. A. Machnacz, Detektywi w Internecie - podręcznik detektywa, Netforum 1/2000, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 42-44, Wydawnictwo Lupus, 2000.
 88. A. Machnacz, System niezawodnej komunikacji grupowej - Phoenix cz. I - szczegółowe opisanie architektury oraz właściwości systemu Phoenix. Artykuł został opublikowany pod pseudonimem Andrzej Doktorek, Netforum 1/2000, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 34-37, Wydawnictwo Lupus, 2000.
 89. A. Machnacz, Kontrola procesu bootowania w Windows NT, Netforum 1/2000, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 20-23, Wydawnictwo Lupus, 2000.
 90. A. Machnacz, Potencjalne nadużycia Internetu, Netforum 12/1999, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 51-53, Wydawnictwo Lupus, 1999.
 91. A. Machnacz, Systemy niezawodnej komunikacji grupowej, cz. II, Artykuł został opublikowany pod pseudonimem Andrzej Doktorek, Netforum 12/1999, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 38-41, Wydawnictwo Lupus, 1999.
 92. A. Machnacz, Proces bootowania w Windows NT, Netforum 12/1999, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 24-26, Wydawnictwo Lupus, 1999.
 93. A. Machnacz, Bezpieczeństwo a przestępczość komputerowa - metodologia zabezpieczeń systemów komputerowych i walka z przestępczością komputerową, Jesienne Warsztaty Linuksowe JWL ‘99, Polska Grupa Użytkowników Linuxa 28-30 październik 1999, ISBN 83-912719-0-0, s. 72-81, Warszawa 1999.
 94. A. Machnacz, "Oko w oko" z hakerami - z jednym z głównych członków polskiej grupy do walki z przestępczością komputerową rozmawia Andrzej Machnacz, Netforum 11/1999, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 58-59, Wydawnictwo Lupus, 1999.
 95. A. Machnacz, Systemy niezawodnej komunikacji grupowej, cz. I - opisanie najbardziej popularnych systemów niezawodnej komunikacji grupowej, ze szczególnym uwzględnieniem ich właściwości oraz architektury. Artykuł został opublikowany pod pseudonimem Andrzej Doktorek, Netforum 11/1999, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 52-55, Wydawnictwo Lupus, 1999.
 96. A. Machnacz, Aplikacje wspierane przez Windows NT, Netforum 11/1999, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 22-29, Wydawnictwo Lupus, 1999.
 97. A. Machnacz, Systemy komputerowe a przestępczość, Netforum 10/1999, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 36-38, Wydawnictwo Lupus, 1999.
 98. A. Machnacz, Protokoły sieciowe w Windows NT, Netforum 10/1999, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 22-25, Wydawnictwo Lupus, 1999.
 99. A. Machnacz, Analiza ruchu sieciowego - optymalizacja działania Windows NT, Netforum 9/1999, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 20-22, Wydawnictwo Lupus, 1999.
 100. A. Machnacz, Relacje zaufania w Windows NT, Netforum 7/8/1999, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 24-26, Wydawnictwo Lupus, 1999.
 101. A. Machnacz, Audyt zasobów i zdarzeń w NT, Netforum 6/1999, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 22-24, Wydawnictwo Lupus, 1999.
 102. A. Machnacz, Archiwizacja i odzyskiwanie danych w Windows NT, Netforum 5/1999, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 22-25, Wydawnictwo Lupus, 1999.
 103. A. Machnacz, Administrowanie drukarkami sieciowymi w Windows NT, Netforum 4/1999, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 22-24, Wydawnictwo Lupus, 1999.
 104. A. Machnacz, Drukarki sieciowe w Windows NT, Netforum 3/1999, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 26-29, Wydawnictwo Lupus, 1999.
 105. A. Machnacz, Bezpieczeństwo Windows NT w Internecie, Netforum 2/1999, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 18-20, Wydawnictwo Lupus, 1999.
 106. A. Machnacz, Usługa replikacji katalogów w Windows NT, Netforum 1/1999, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 20-22, Wydawnictwo Lupus, 1999.
 107. A. Machnacz, Monitorowanie sieci przez NT, Netforum 12/1998, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 30-32, Wydawnictwo Lupus, 1998.
 108. A. Machnacz, Zdalne zarządzanie serwerem NT, Netforum 11/1998, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 20-21, Wydawnictwo Lupus, 1998.
 109. A. Machnacz, Windows NT w Internecie, Netforum 10/1998, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 22-23, Wydawnictwo Lupus, 1998.
 110. A. Machnacz, Współpraca Microsoft Windows NT z Novell NetWare, Netforum 9/1998, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 14-16, Wydawnictwo Lupus, 1998.
 111. A. Machnacz, Tolerowanie uszkodzeń w Windows NT, Netforum 8/1998, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 14-17, Wydawnictwo Lupus, 1998.
 112. A. Machnacz, Domeny w Windows NT, Netforum 7/1998, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 24-26, Wydawnictwo Lupus, 1998.
 113. A. Machnacz, DCOM w Windows NT, Netforum 6/1998, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 32-34, Wydawnictwo Lupus, 1998.
 114. A. Machnacz, Tolerancja uszkodzeń – komunikacja grupowa, Netforum 5/1998, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 44-47, Wydawnictwo Lupus, 1998.
 115. A. Machnacz, Problemy z DHCP, WINS i DNS w Windows NT, Netforum 5/1998, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 14-15, Wydawnictwo Lupus, 1998.
 116. A. Machnacz, Rejestry w Windows NT, Netforum 4/1998, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 18-21, Wydawnictwo Lupus, 1998.
 117. A. Machnacz, Usługi sieciowe Windows NT cz.2/2, Netforum 3/1998, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 36-38, Wydawnictwo Lupus, 1998.
 118. A. Machnacz, Usługi sieciowe Windows NT cz.1/2, Netforum 2/1998, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 26-28, Wydawnictwo Lupus, 1998.
 119. A. Machnacz, RAS w Windows NT, Netforum 1/1998, ISSN 1231-1995, Indeks 327387, s. 14-16, Wydawnictwo Lupus, 1998.  

Cytowanie publikacji:

Kontakt

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem